Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá pouze v případě, kdy využijete kontaktního formuláře.

 

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti Smartech orange s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha 120 00, IČ: 084 66 742 ( dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v  databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu kontaktování. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala. 

Souhlasem prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o:  účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti (info@smartechorange.com) a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.